مونتاناری، همچون سال های گذشته حضوری پرر رنگ در نمایشگاه آسانسور اینترلیفت آلمان داشت. نمایشگاه اینترلیفت آلمان را می توان به جرات معتبر ترین نمایشکاه بین المللی در صنعت آسانسور دانست که هر ۲ سال یکبار در شهر آگسبِرگ آلمان برگزار می گردد.

Montanar-BBT-Interlift2015