درخواست نمایندگی حقیقی و حقوقی گروه بی بی تی

 

فرم تقاضای نمایندگی حقیقی گروه بی بی تی


 

 مشخصات متقاضی


 سوابق تجربی متقاضی / متقاضیان نمایندگی


لطفا اطلاعات مربوط به سوابق شغلی را با ۱) ذکر نام محل کار ۲) شماره تماس ۳) سمت و مسئولیت ۴) سال شروع و سال خاتمه ۵) آموزش‌های تخصصی دیده شده، به طور کامل تکمیل بفرکایید.

زمینه فعالیت شرکت


۶) امکانات و توانایی مالی